Tickets2Cities Algemene Voorwaarden

Laatst geupdate: 03-12-2021

Welkom bij Tickets2Cities

We helpen gebruikers om informatie over reiservaringen te vinden en reiservaringen te boeken, meningen over die ervaringen te publiceren en deel te nemen aan interactieve reisforums. Wij zijn echter geen reisbureau of touroperator en wij bieden zelf niet dergelijke ervaringen aan. Wanneer u een boeking doet, koopt u de tour, ticket of andere dienst rechtstreeks bij de derde leverancier.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van Tickets2cities. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Deze bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten en de beperkingen daarop, aangevuld met een sectie over het toepasselijke recht en het rechtsgebied voor geschillen. Door de diensten van Tickerts2cities te gebruiken of openen, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met alles in deze Gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toegang tot de Diensten en mag u deze niet gebruiken.

 1. Introductie
 2. Gebruik van de Diensten
 3. Tickets2cities-accounts
 4. Verboden activiteiten op Website
 5. Elektronische communicatie
 6. Inhoud
 7. Links to Third Party Websites
 8. Software op de Website
 9. Vermeldingen auteursrecht en handelsmerk
 10. Reservering van Producten en Boekingen
 11. Prijzen
 12. Valutaconversies
 13. Betalingen
 14. Verwerking van betaling
 15. Aanpassingen of annuleringen door u
 16. Andere aanpassingen en annuleringen
 17. Paspoorten, visa en verzekering
 18. Onze aansprakelijkheid
 19. Uw aansprakelijkheid
 20. Zorgeloze kustexcursies
 21. Tickets2cities-tickets
 22. Algemene bepalingen
 23. Rechtsgebied en toepasselijk recht

1. Introductie

1.1 In deze gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid (samen de Gebruiksvoorwaarden) worden de voorwaarden uitgezet waaraan Tickets2cities.com (een bedrijf uit Amsterdam, samen met bepaalde gespecificeerde partners en dochterondernemingen): 'Tickets2cities’, 'we', 'wij', 'onze') voldoet om diensten (de Diensten) aan te bieden via het boekingsplatform van Tickets2cities(het Platform) zoals beschikbaar via onze website (www.tickets2cities.com, samen met alle gerelateerde domeinen, generieke en partnerwebsites, mobiele websites en gerelateerde applicaties, samen de Website), en via de telefoon. Wanneer we refereren aan 'u', bedoelen we elke persoon die toegang heeft tot de Diensten of deze gebruikt. Tickets2cities is geen reisbureau of tourbedrijf, noch een leverancier van tours, activiteiten of ervaringen. Wanneer u boekt, gebruikt u het Platform om een contract aan te gaan met derde leveranciers.

1.2 Als u contact wilt opnemen met Tickets2cities, ga dan naar de klantenservicepagina van Tickets2cities voor alle contactgegevens.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw relatie met ons en uw gebruik van de Diensten, waaronder op boekingen van tours, tickets, attracties, activiteiten en/of ervaringen (in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid met 'Ervaring') die op de Website worden aangeboden door derde leveranciers (ieder afzonderlijk aangeduid met 'Product').

1.4 Door de Diensten te gebruiken of openen, door een Product te boeken ('Boeken', 'Boeking'), en/of een account op de Website aan te maken (een 'Tickets2cities-account'), verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden zonder wijziging en verklaart u dat u deze heeft gelezen en begrepen. Voor alle Boekingen geldt: de persoon die de Boeking doet, gaat namens alle in de Boeking vermelde personen akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.5 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken of anderszins aanpassen en u begrijpt en aanvaardt dat de voortzetting van uw toegang tot of gebruik van de Diensten na een wijziging betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen de datum van de laatste revisies van de Gebruiksvoorwaarden bovenaan deze pagina vermelden en elke bijgewerkte versie van de Gebruiksvoorwaarden zal vanaf de publicatie van kracht zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bezoeken om de nieuwste versie van de Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

1.6 DE WEBSITE KAN VERTALINGEN VAN GOOGLE BEVATTEN. GOOGLE WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERTALINGEN AF, WAARONDER GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

2. Gebruik van de Diensten

2.1 Als voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten verklaart en garandeert u dat (i) alle informatie die u tijdens uw gebruik van de Diensten verschaft waar, accuraat, actueel en volledig is, en (ii) u 13 jaar of ouder bent om de Website te mogen gebruiken. Tickets2cities verzamelt niet doelbewust informatie van personen onder de 13 jaar.

2.2 Tickets2cities staat uw gebruik van de Diensten toe mits het is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of om rechtmatige aanvragen te doen om een Boeking te doen voor de aangeboden Producten. U stemt ermee in om deze Diensten niet te gebruiken voor het doen van speculatieve, valse of frauduleuze aanvragen of Boekingen.

2.3 Verder verklaart en garandeert u dat (a) u momenteel niet geschorst bent en dat Tickets2cities u niet eerder heeft verboden gebruik te maken van de Diensten; (b) u niet namens een concurrent van Tickets2cities handelt; (c) u niet meer dan één Tickets2cities-account zult aanmaken; en (d) u over alle macht en bevoegdheid beschikt om deze bindende overeenkomst aan te gaan en dat dit geen overtreding betekent van een andere overeenkomst die u bent aangegaan.

2.4 Wij behouden het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen toegang tot de Diensten te weigeren, op welk moment dan ook en ongeacht de reden, waaronder, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.5 Bij het bekijken of gebruiken van de Website kunt u worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke, onjuiste, aanstootgevende of op andere wijze ongepaste inhoud. Tickets2cities keurt dergelijke inhoud niet goed en kan de juistheid ervan niet garanderen. U bekijkt en gebruikt de Website daarom op eigen risico.

4. Tickets2cities-accounts

3.1 U moet mogelijk een Tickets2cities-account aanmaken en informatie over uzelf geven om bepaalde functies op de Website en van andere Diensten te kunnen gebruiken, waaronder bij het doen van een Boeking. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord en de inloggegevens van uw Tickets2cities-account ('Inloggegevens van uw Tickets2cities-account'). U bent tevens als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten (inclusief Boekingen) die plaatsvinden in verband met uw Tickets2cities-account. U gaat ermee akkoord om ons direct te informeren over onbevoegd gebruik van uw Tickets2cities-account.

3.2 Uw Tickets2cities-account is alleen voor uw eigen gebruik. U mag zich niet uitgeven voor iemand anders (bijv. de identiteit van een beroemdheid aannemen), een Tickets2cities-account aanmaken voor iemand anders dan uzelf, een ander e-mailadres dan dat van uzelf opgeven of meerdere Tickets2cities-accounts aanmaken.

3.3 We mogen de toegang tot uw Tickets2cities-account of de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken geheel of ten dele beëindigen of opschorten, naar ons eigen goeddunken, zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving of enige vorm van aansprakelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld uw Tickets2cities-account of de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken beëindigen of opschorten als u misbruik maakt van de Website. Door een dergelijke beëindiging of opschorting heeft u geen toegang tot uw Tickets2cities-account, de Website, Gebruikersinhoud (zoals bedoeld in Artikel 6.1), Website-inhoud (zoals bedoeld in Artikel 4.1) en/of andere gerelateerde informatie.

3.4 U kunt uw Tickets2cities-account te allen tijde beëindigen door contact met ons op te nemen met het verzoek om uw Tickets2cities-account te sluiten en door uw gebruik van alle onderdelen van de Diensten te staken. Als u uw account sluit, kunnen we uw eerder gepubliceerde Gebruikersinhoud blijven weergeven en zijn we onder geen voorwaarde verplicht om uw Gebruikersinhoud te verwijderen.

3.5 ALS GEBRUIKER VAN DE DIENSTEN, BEGRIJPT EN AANVAARDT U DAT: (1) NOCH TICKETS2CITIES, NOCH ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ANDEREN VOOR ONGEOORLOOFDE BOEKINGEN DIE MET UW TICKETS2CITIES-ACCOUNT EN/OF INLOGGEGEVENS VAN UW TICKETS2CITIES-ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD; EN (2) DAT U AANSPRAKELIJK GESTELD KUNT WORDEN VOOR HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNT JEGENS ZOWEL TICKETS2CITIES ALS ANDERE GEBRUIKERS.

4. Verboden activiteiten op Website

4.1 De inhoud en informatie op deze Website (waaronder, maar niet beperkt tot, berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, beeldmateriaal, video's, kaarten, pictogrammen, software (inclusief Software, zoals bedoeld in Artikel 8.2), code of ander materiaal en hierin gezamenlijk de 'Website-inhoud' genoemd) alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke Website-inhoud aan te bieden, zijn ons eigendom. U verklaart dat u Website-inhoud, producten of diensten die u op of via deze Website heeft verkregen niet zult wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, gebruiken om afgeleide werken te creëren, overdragen, kopen of wederverkopen. Voor elk ander gebruik van de Website-inhoud, producten en/of diensten is voorafgaande schriftelijke toestemming van Tickets2cities vereist.

4.2 Bovendien stemt u ermee in dat u: a. de Website of Website-inhoud niet zult gebruiken voor commerciële of onrechtmatige doeleinden; b. geen Website-inhoud zult openen, monitoren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of een ander automatisch middel of handmatig proces om de Website of Website-inhoud te openen, scrapen, indexeren, op te halen of anderszins te gebruiken voor een doeleinde zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; c. de beperkingen in headers op de website voor uitsluiting van robots of andere maatregelen die zijn getroffen om de toegang tot de website te voorkomen of te beperken niet zult omzeilen of ontwijken; d. geen handelingen zult verrichten die, volgens ons, een onredelijke of buitensporig grote belasting voor onze infrastructuur vormen of te veel verkeer op de Website genereren; e. geen deeplink zult maken naar een deel van de Website voor een doeleinde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; f. geen enkel deel van de Website zult 'framen' of 'mirroren' of anderszins zult opnemen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; g. geen pogingen zult ondernemen om Software te wijzigen, ontcijferen, aan te passen, veranderen, decompileren of uit elkaar te halen of reverse engineeren; h. de Website niet zult gebruiken om anderen te bedreigen, stalken, bedriegen, uit te lokken, intimideren of aanzet te geven tot intimidatie of anderszins het gebruik van de website door andere gebruikers te verstoren; i. de Website niet zult gebruiken om spam, kettingbrieven, wedstrijden, ongewenste e-mails, pyramidespellen of andere massaberichten te verzenden, ongeacht of deze van commerciële aard zijn of niet; j. de Website niet zult gebruiken op een manier waarbij een belangenconflict kan ontstaan, zoals het delen van beoordelingen met andere bedrijfseigenaren of het schrijven van of vragen om beoordelingen; k. de Website niet zult gebruiken om aan te zetten tot onverdraagzaamheid of discriminatie van beschermde klassen; l. de Website niet zult gebruiken om rechten van derden te schenden, waaronder schending van geheimhouding, van een auteursrecht, handelsrecht, octrooi, handelsgeheim, moreel recht, recht op privacy, recht op publiciteit of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht; m. de Website niet zult gebruiken voor het verzenden van porno of illegale inhoud; n. de Website niet zult gebruiken om persoonsgegevens van minderjarigen op te vragen of andere personen, waaronder minderjarigen, schade te berokkenen of hen daarmee te bedreigen; o. niet zult trachten om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken die met de Website zijn verbonden via hacking, het onderscheppen van wachtwoorden of op andere wijze; p. de Website niet zult gebruiken om computervirussen, wormen, Trojan horses of andere zaken van vernietigende aard te verzenden (gezamenlijk, 'Virussen'); q. geen apparaat, software of routine zult gebruiken die de goede werking van de Website verstoort of anderszins zult proberen om de goede werking van de Website te verstoren; r. de Website niet zult gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk of versleuteling te doorbreken of wachtwoorden te kraken; s. de beveiliging van de Website niet zult verstoren of belemmeren of anderszins schade toe zult brengen aan de Website; of t. geen beveiligingsgerelateerde functies van de Website, functies die het gebruik of kopiëren van Website-inhoud voorkomen of beperken of functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website zult verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins zult verstoren; noch anderen zult helpen of in staat zult stellen dit te doen.

5. Elektronische communicatie

5.1 Als u gebruik maakt van de Tickets2cities-Website of e-mails, sms'jes of andere berichten naar ons stuurt vanaf uw desktop of mobiele apparaat, communiceert u elektronisch met ons en gaat u ermee akkoord dat we op verschillende manieren met u communiceren. Bijvoorbeeld via e-mail, pushberichten in apps of door berichten en mededelingen op de Website te plaatsen. U kunt zich afmelden voor marketinggerelateerde e-mails door een e-mail te sturen naar unsubscribe@tickets2cities.com. Wij kunnen u echter niet-marketinggerelateerde berichten blijven sturen, zoals berichten met betrekking tot toekomstige Boekingen.

6. Inhoud

6.1 U en andere gebruikers van de Website kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de Website. Onder andere door e-mails te sturen, beoordelingen te schrijven, berichten te plaatsen, video's en foto's te uploaden en te plaatsen, opmerkingen of suggesties achter te laten, ideeën in te sturen, openbare profielen in te vullen, de bijdragen van andere gebruikers te beoordelen en door middel van andere vergelijkbare bijdragen aan de Website en/of anderszins aan Tickets2cities (samen 'Gebruikersinhoud'). We kunnen Gebruikersinhoud op verschillende manieren gebruiken. We kunnen het onder andere weergeven op de Website, opnieuw formatteren, vertalen naar andere talen, bewerken voor meer duidelijkheid en betere grammatica, gebruiken in advertenties en andere werken, afgeleid werk maken, promoten, distribueren en anderen toestemming geven om hetzelfde te doen voor hun eigen websites, mobiele eigendommen, applicaties en mediaplatforms.

6.2 Wanneer u Gebruikersinhoud indient, verleent u Tickets2cities en zijn gelieerde bedrijven het recht om wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, permanent, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar (a) Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, vertalen, distribueren, publiceren, er afgeleide werken van te maken en ze openbaar te vertonen en uit te voeren overal ter wereld in alle bestaande of in de toekomst ontwikkelde media, met om het even welk doel; en (b) de naam te gebruiken die u in verband met Gebruikersinhoud heeft opgegeven. U bevestigt dat Tickets2cities naar eigen goeddunken uw naam bij uw Gebruikersinhoud mag vermelden. U verleent Tickets2cities bovendien het recht om elke persoon of entiteit die uw rechten of de rechten van Tickets2cities met betrekking tot de Gebruikersinhoud schendt door het overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden, gerechtelijk te vervolgen. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Gebruikersinhoud niet vertrouwelijk en niet uw eigendom is. Indien u morele rechten (met inbegrip van naamsvermelding of integriteit) op Gebruikersinhoud bezit, verklaart u hierbij dat (a) u niet eist dat er persoonlijk identificeerbare informatie wordt vermeld bij de Gebruikersinhoud of afgeleide werken, upgrades of updates van de Gebruikersinhoud; (b) u geen bezwaar heeft tegen de publicatie, het gebruik, de aanpassing, de verwijdering en de exploitatie van de Gebruikersinhoud door Tickets2cities of zijn licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden; (c) u definitief afstand doet van en verklaart geen aanspraak te maken op de morele auteursrechten op enig gedeelte van de Gebruikersinhoud; en (d) u Tickets2cities, zijn licentiehouders en aangestelden definitief vrijwaart van alle eisen die u anderszins tegen Tickets2cities zou kunnen instellen op grond van dergelijke morele rechten.

6.3 Tickets2cities en zijn gelieerde bedrijven mogen advertenties en andere informatie tonen naast of inbegrepen in uw Gebruikersinhoud op de Website. U heeft geen recht op compensatie voor zulke advertenties. De wijze, vorm en aard van deze advertenties zijn onderworpen aan wijzigingen zonder kennisgeving aan u.

6.4 De Website kan discussiefora, prikborden, beoordelingsdiensten of andere fora bevatten waarop u en andere gebruikers van de Website Gebruikersinhoud kunnen plaatsen ('Interactieve Zones'). U bent bij dergelijke Interactieve Zones als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Interactieve Zones en u gebruikt ze op eigen risico. Door Interactieve Zones te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u zich zult onthouden van het publiceren, uploaden, verzenden, distribueren, opslaan, aanmaken of anderszins op de Website publiceren van: a. Inhoud die onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onzedig, schunnig, of suggestief is of die andere personen pest, bedreigend is, inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend is, ophitsend is of bedrieglijk of anderszins bezwaarlijk is; b. inhoud die een misdrijf zou vormen, aanmoedigen, bevorderen of er instructies voor zou geven, die de rechten van een andere partij zou schenden, die de rechten van om het even wie in om het even welk land zou schenden of die aansprakelijkheid zou scheppen volgens of een schending zou zijn van een plaatselijke, nationale of internationale wet, waaronder, maar niet beperkt tot, de reglementen van de Nederlandse wet; c. inhoud die inbreuk kan maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van om het even welke partij; d. inhoud die afkomstig lijkt te zijn van een andere persoon of entiteit of die anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw banden met een persoon of entiteit, met inbegrip van Tickets2cities; e. promoties, politieke campagnes, reclame, wedstrijden, tombola's of aanbiedingen; f. privé-informatie van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot achternaam (familienaam), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers; g. virussen, corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden; h. inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de Interactieve Zone(s) waar zij wordt gepubliceerd; of i. inhoud of links naar Inhoud die volgens Viator, (a) de bovenstaande subsecties schendt, (b) bezwaarlijk is, (c) de mogelijkheden van een andere persoon om de Interactieve Zones van de Website te gebruiken of te benutten beperkt of belet, en/of (d) Tickets2cities of zijn gelieerde bedrijven of gebruikers van de Website kan blootstellen aan vormen van schade of aansprakelijkheid.

6.5 U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u verzendt. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan zulke Gebruikersinhoud, waaronder afhankelijkheid van iemand van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie en eventuele openbaarmaking van informatie in zulke Gebruikersinhoud waaruit uw identiteit kan worden herleid. U verklaart dat u de eigenaar bent of beschikt over de benodigde machtigingen voor het gebruik van zulke Gebruikersinhoud, en dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw Gebruikersinhoud zoals hierin wordt beschreven. U mag niet suggereren dat zulke Gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt gesponsord of bevestigd door Tickets2cities.

6.6 Tickets2cities is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Gebruikersinhoud die is geplaatst, opgeslagen of geüpload door u of door een derde partij, of voor enig verlies van of schade aan dergelijke Inhoud. Tickets2cities is evenmin verantwoordelijk voor vergissingen, eerroof, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd.

6.7 Hoewel Tickets2cities niet verplicht is tot de screening, bewerking of controle van Gebruikersinhoud, behoudt Tickets2cities zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud om het even op welk ogenblik en wegens om het even welke reden te verwijderen, te screenen, te vertalen of te bewerken, of dit namens hem door derde partijen te laten doen. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het terugplaatsen van Gebruikersinhoud, op uw eigen kosten. Tickets2cities is niet verplicht om kopieën van uw Gebruikersinhoud te bewaren of deze aan u beschikbaar te stellen, noch garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw Gebruikersinhoud.

6.8 Elk gebruik van u van de Interactieve Zones of andere delen van de Website in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer aanleiding geven tot de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Zones en/of de Website te gebruiken.

7. Links to Third Party Websites

7.1 De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Tickets2cities worden geëxploiteerd ('Sites van derden'. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Hun aanwezigheid op de Website betekent niet dat Tickets2cities het materiaal op Sites van derden onderschrijft of enige relatie heeft met de uitbaters van deze websites.

7.2 Wij hebben geen invloed op Websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor de privacyregels en andere praktijken van degenen die ze beheren.

7.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te vergewissen dat de hyperlinks die u aanklikt en/of software die u downloadt (van de Website of van Sites van derden, inclusief Software, zoals bedoeld in Artikel 8.2) geen Virussen bevatten.

7.4 In sommige gevallen kan een Site van derden u vragen uw profiel op Tickets2cities te koppelen aan een profiel op deze Site van derden. U kunt zelf beslissen of u dit wilt. Als u besluit om uw profielen aan elkaar te koppelen en u dit later weer ongedaan wilt maken, dan dient u contact op te nemen met de Site van derden.

8. Software op de Website

8.1 De software van de Website is onderworpen aan de exportcontroles van Europa. Software van de Website mag niet worden gedownload of anderszins geëxporteerd of geherexporteerd (a) in (of naar een burger of inwoner van) Cuba, Irak, Soedan, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land dat het voorwerp is van een goederenembargo van de VS of (b) naar personen op de lijst van Specially Designated Nationals van het U.S. Treasury Department of de Table of Deny Orders van het U.S. Commerce Department. Door de Website te gebruiken, verklaart en waarborgt u dat u zich niet bevindt in of onder het bewind staat van of een burger of inwoner bent van een van deze landen, en dat u niet voorkomt op een van deze lijsten.

8.2 Alle software die op de Website beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload ('Software') is eigendom en auteursrechtelijk beschermd materiaal van Viator of partners van Viator, of is software van geïdentificeerde derde partijen. Voor uw gebruik van dergelijke Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die geleverd wordt bij of is opgenomen in de software ('Licentieovereenkomst'), indien van toepassing. U mag Software die door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld of die een Licentieovereenkomst bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor Software die op de Website beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload en die niet door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld, verlenen wij aan u, de gebruiker, hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van de Website volgens deze Gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel.

8.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Software op de Website door het auteursrecht en de bepalingen van internationale verdragen wordt beschermd. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen met alle rechtsmiddelen worden vervolgd.

8.4 ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GELDT DAT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. EVENTUELE GARANTIES VAN DE SOFTWARE ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDEN VAN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST.

9. Vermeldingen auteursrecht en handelsmerk

9.1 Voor de Website en alle inhoud van de Website, met uitzondering van Inhoud van derden, inclusief maar niet beperkt tot alle visuele interfaces, interactieve functies, grafische illustraties, design, computercode, producten, software, samenstelling van andere inhoud (zoals een samenstelling van inhoud van derden) en andere elementen en onderdelen van de website, geldt: ©2021 Tickets2cities, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tickets2cities is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites die door andere partijen dan Tickets2cities worden uitgebaat. Alle andere namen van diensten of producten of slagzinnen die op de Website worden getoond (inclusief die van Producten), zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken op grond van het gewoonterecht van Tickets2cities, Inc. en/of zijn leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tickets2cities of de relevante eigenaar van het handelsmerk. Bovendien is de vormgeving van de Website, met inbegrip van alle paginaheaders, grafische illustraties, knoppictogrammen en scripts, het dienstmerk, handelsmerk en/of de handelsvorm van Tickets2cities en mag ze niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tickets2cities. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Website worden vermeld, zijn eigendom van de respectieve eigenaren. De verwijzing naar producten, diensten, procedures of andere informatie met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leveranciers of anderszins, betekent of impliceert niet dat Tickets2cities ze goedkeurt, sponsort of aanbeveelt.

9.2 Klik hier als u denkt dat er inbreuk wordt gepleegd op uw merk of dat van ons en volg de instructies van het Klachtenbeleid inzake auteursrechten. We richten ons alleen op berichten met betrekking tot merkinbreuk via het e-mailadres copyright@tickets2cities.com.

10. Reservering van Producten en Boekingen

10.1 Tickets2cities biedt het Platform waarmee u een overeenkomst kunt aangaan met een derde leverancier van een Product ('Leverancier'). Tickets2cities is geen leverancier van een Product. Uw overeenkomst voor de levering van een Product dat u Boekt is rechtstreeks tussen u en de desbetreffende Leverancier. Bij elke Boeking treedt Tickets2cities op als gemachtigde voor de Leverancier. Dit wil zeggen dat een Productvermelding een uitnodiging is om een Leverancier een bod te doen en dat wij dit bod namens die Leverancier mogen accepteren of afwijzen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten, inclusief uw gebruik van het Platform waarmee u een dergelijk bod aan een Leverancier kunt doen. De levering van het Product dat u Boekt valt echter onder de voorwaarden die op de Website bij dat Product staan vermeld, onder de informatie die u tijdens het Boekingsproces heeft ontvangen en de voorwaarden van de Leverancier waarmee u een wettelijke overeenkomst voor de levering van het Product bent aangegaan.

10.2 Wanneer u een Boeking doet, gaat u ermee akkoord dat u de toepasselijke voorwaarden van de Leverancier en andere regels of beleidsregels ten aanzien van het Product opnieuw zult bekijken en dat u daaraan bent gebonden (de 'Voorwaarden van de leverancier'). Onverminderd het voorgaande, en indien de Voorwaarden van de leverancier in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden voor wat betreft uw rechtsverhouding met Tickets2cities, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang. Uw interacties met Leveranciers gebeuren op uw eigen risico. Tickets2cities is niet aansprakelijk voor de handelingen, het verzuim, de fouten, voorstellingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van een leverancier en evenmin voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendom of andere schade of kosten die voortvloeien uit uw interacties met een Leverancier.

10.3 Tickets2cities is geen reisbureau en heeft of biedt geen eigen Ervaringen aan. Hoewel Tickets2cities informatie over Producten op de Website plaatst en Boekingen verzorgt, betekent dit niet dat Tickets2cities dergelijke Leveranciers sponsort of goedkeurt of dat er een band tussen Tickets2cities en de Leverancier bestaat. Hoewel leden van Tickets2cities bepaalde Producten een waardering kunnen geven en kunnen beoordelen op basis van hun eigen ervaringen, beveelt Tickets2cities zelf geen Producten aan. U stemt ermee in dat Tickets2cities niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die het van Leveranciers ontvangt en/of op zijn Website toont.

10.4 Door een Boeking te doen garandeert u dat u ten minste 18 jaar bent, dat u wettelijk bevoegd bent om deze bindende overeenkomst en een bindende overeenkomst met de Leverancier aan te gaan, de Diensten te gebruiken, het Product aan te schaffen en dat alle door u verstrekte gegevens waar en accuraat zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u het Platform alleen gebruikt om legitieme Boekingen te doen voor uzelf en/of voor anderen waarvoor u wettelijk gemachtigd bent om handelingen te verrichten.

11. Prijzen

11.1 De prijs van elk Product is per persoon, tenzij anders vermeld.

11.2 De prijzen zijn gebaseerd op het lokale tarief ten tijde van de prijsopgave en omgerekend volgens de geldende wisselkoers die door Tickets2cities is vastgesteld. Bekijk Artikel 12 voor meer informatie over het omrekenen van valuta.

11.3 Voordat een Boeking wordt gedaan, kunnen prijsopgaven zonder kennisgeving worden gewijzigd.

11.4 Tenzij de Leverancier anders heeft vermeld, zijn prijzen exclusief lokale belastingen of gebruikstoeslag, waaronder vertrek-, beveiligings- en havenbelastingen, parkeerkosten, douane- en immigratiekosten, agrarische kosten, kosten voor passagiersfaciliteiten of internationale transportbelasting.

11.5 Wat is inbegrepen wordt door de leverancier bepaald. Prijzen zijn exclusief fooien, kosten voor paspoorten en visa, toeslagen voor bagage, persoonlijke verzekeringen en persoonlijke items, belastingen of heffingen, en eten en drinken dat de Leverancier niet specifiek heeft vermeld

12. Valutaconversies

12.1 Als Tickets2cities een valuta-omrekenmachine biedt, zijn de wisselkoersen gebaseerd op verschillende openbaar beschikbare bronnen en dienen deze uitsluitend als richtlijn. De koersen zijn niet geverifieerd en de daadwerkelijke koersen kunnen variëren. De wisselkoersen worden mogelijk niet elke dag bijgewerkt en Tickets2cities en/of zijn partners geven geen garanties voor de nauwkeurigheid. Tickets2cities is niet aansprakelijk jegens u als de prijzen wijzigen door veranderingen in de wisselkoersen.

13. Betalingen

13.1 Wanneer u een Boeking doet, verzamelt Tickets2cities, als de beperkte incassant van de Leverancier, uw betalingsgegevens en verwerkt Tickets2cities uw betaling zoals beschreven in Artikel 14. Om een Boeking te kunnen voltooien, is volledige betaling met creditcard of bankpas vereist, tenzij anders is vermeld. Er wordt Tickets2cities als begunstigde op uw afschrift weergegeven.

13.2 Er kunnen belastingen, heffingen, buitenlandse transacties, wisselkoersen of andere toeslagen van toepassing zijn op de waarde van uw Boeking. Uw bank of betaalpasverstrekker converteert het bedrag mogelijk in lokale valuta en kan kosten in rekening brengen, waardoor er verschil ontstaat tussen het bedrag op het Platform en het uiteindelijke bedrag dat wordt afgeschreven. Tickets2cities raadt aan om contact op te nemen met uw bank of kaartverstrekker indien u vragen heeft over mogelijke conversie of toeslagen.

14. Verwerking van betaling

14.1 Uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden worden de betalingsverwerkingsdiensten voor de Diensten die verstrekt worden, geleverd door Tickets2cities.

14.2 Als u een Boeking doet met een creditcard of bankpas en de betaling via een Europese betaalinstelling wordt verwerkt, worden de betalingsverwerkingsdiensten verzorgd door Tickets2cities.

15. Aanpassingen of annuleringen door u

15.1 Zodra een Product is gekocht, kan uw Boeking niet door u worden gewijzigd of geannuleerd met recht op restitutie, tenzij anders is vermeld in de voorwaarden die van toepassing zijn op het desbetreffende Product.

15.2 Volgens het standaard annuleringsbeleid kunt een Boeking tot 24 uur voor de aanvangstijd van de Boeking laten wijzigen en/of annuleren. Als de Ervaring geen expliciete aanvangstijd heeft, dan is 11.59 uur normaliter het uiterste tijdstip waarop een wijziging of annulering kan worden doorgegeven. De tijden worden berekend overeenkomstig de tijdzone van de Ervaring.

15.3 Als er bij een Product 'Kan niet worden geretourneerd' staat vermeld of een vermelding van soortgelijke strekking is opgenomen (inclusief maar niet beperkt tot alle boekingen bij de groep die via de Boekingsafdeling van onze groep zijn gedaan), dan wil dit zeggen dat er geen restitutie mogelijk is en dat de Boeking na het afronden niet meer gewijzigd of geannuleerd kan worden. Sommige Producten hebben een ander, afwijkend annuleringsbeleid. U dient het annuleringsbeleid in de betreffende Productvermelding te bekijken op het moment dat u een Boeking doet. Dit is het beleid, inclusief de voorwaarden, dat van toepassing is op uw annulering en eventuele restituties.

15.4 Onverminderd het bepaalde in Artikel 15.2 en 15.3, (a) dienen verzoeken tot wijziging en aanpassing van een Boeking, waaronder verzoeken voor een datumwijziging (gezamenlijk, een 'Wijzigingsverzoek') online te worden ingediend via het onderdeel 'Mijn boeking beheren' op de Website; en (b) zal Tickets2cities, indien het mogelijk is om een Wijzigingsverzoek in te willigen, geen kosten hiervoor in rekening brengen, op voorwaarde dat het Wijzigingsverzoek vóór het verstrijken van de in de Productvermelding genoemde uiterste termijn door ons is ontvangen. Een Leverancier kan echter kosten in rekening brengen voor het verwerken van een Wijzigingsverzoek. In voorkomend geval dient u deze kosten te betalen zodat Tickets2cities uw Wijzigingsverzoek goed kan afhandelen.

15.5 Alle Wijzigingsverzoeken worden door Tickets2cities verwerkt onder voorbehoud van de beschikbaarheid en goedkeuring van de desbetreffende Leverancier. Viator kan niet garanderen dat een Wijzigingsverzoek wordt ingewilligd. In de annuleringsvoorwaarden van uw Boeking staat of u recht heeft op restitutie in het geval dat de Leverancier niet bereid of niet in staat is om een dergelijk Wijzigingsverzoek in te willigen.

15.6 Als u een promotiecode heeft gebruikt bij het doen van een Boeking, of als u een korting of speciale aanbieding accepteert tijdens het afrekenproces, kan uw korting of de speciale aanbieding ongeldig worden door een Wijzigingsverzoek in te dienen na de Boeking.

15.7 Restitutie is niet mogelijk na aanvang van een Ervaring, of met betrekking tot een pakket, een accommodatie, maaltijden of andere diensten van een Product waar u al gebruik van heeft gemaakt.

16. Andere aanpassingen en annuleringen

16.1 Een Leverancier kan zo nu en dan een Product wijzigen na uw aankoop, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de datum, prijs, welke zaken zijn inbegrepen, dekking, leeftijdsgrens en/of enige overige aspecten en/of eisen aan het Product. Derhalve behoudt Tickets2cities zich het recht voor om een Product te allen tijde, om welke reden dan ook, te annuleren, wijzigen of vervangen. Als de door de Leverancier voorgestelde wijziging een wezenlijk onderdeel betreft (bijvoorbeeld een wijziging in data en/of een drastische wijziging van de route) en u niet tevreden bent met het aangeboden alternatief, dan heeft u recht op een volledige terugbetaling van de originele aankoopprijs.

16.2 Wij kunnen besluiten, naar ons uitsluitende inzicht, dat het nodig of gewenst is ter bescherming van onze belangen, de belangen van de Leverancier en/of uw belangen, om onze Diensten stop te zetten, wat zal leiden tot het opheffen van het annuleringsbeleid van het Product en de effectieve annulering van een Boeking. Wij kunnen ook bepalen, naar ons uitsluitende inzicht, om een restitutie aan u te verstrekken voor een deel of het gehele bedrag dat bij u in rekening is gebracht. U stemt ermee in dat wij en de desbetreffende Leverancier geen aansprakelijkheid hebben voor dergelijke annuleringen of restituties.

17. Paspoorten, visa en verzekering

17.1 Wanneer u een Boeking doet, dan heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u aan alle vereisten voldoet om toegang te krijgen tot het betreffende land en dat uw reisdocumenten, met inbegrip van paspoorten en visa, in orde zijn.

17.2 Raadpleeg voor informatie over paspoort- en visumvereisten de ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken. Deze vereisten kunnen te allen tijde wijzigen en het is dan ook uw verantwoordelijkheid om actuele informatie te raadplegen voordat u een Boeking doet en voordat u vertrekt. Tickets2cities aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot personen die niet worden toegelaten tot een vlucht of land, waaronder tot landen waar zij slechts doorheen reizen op weg naar hun bestemming.

17.3 Aangezien visum- en gezondheidsvereisten onderhevig zijn aan wijziging zonder kennisgeving, raadt Viator aan dat u de visum- en gezondheidsvereisten voorafgaand aan het vertrek controleert bij het betreffende consulaat. Het is ook uw verantwoordelijkheid uw arts te raadplegen over de huidige aanbevelingen voor inentingen voor u internationaal reist, en ervoor te zorgen dat u aan alle gezondheidsvoorwaarden voor de toegang voldoet en alle medische richtlijnen in verband met uw reis naleeft.

17.4 Tickets2cities raadt u ten zeerste aan dat u vóór vertrek een uitgebreide reisverzekering afsluit om de aankoop van uw product te beschermen. Als u uw reis annuleert of uw reisdata aanzienlijk verandert, krijgt u met uw reisverzekering mogelijk de annuleringskosten en gerelateerde onkosten terug. Lees de betreffende voorwaarden in de polis van uw reisverzekering aandachtig door

17.5 Hoewel de meeste reizen (ook naar internationale bestemmingen) zonder incidenten verlopen, kan aan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico verbonden zijn dan aan andere bestemmingen. Tickets2cities raadt klanten dringend aan om kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door de overheid van Nederland en het land van bestemming worden verstrekt alvorens reizen naar internationale bestemmingen te boeken. Informatie over de omstandigheden in diverse landen en de risico's van reizen naar bepaalde internationale bestemmingen wordt verstrekt op www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac and www.customs.gov.

17.6 TICKETS2CITIES VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS, EN TICKETS2CITIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

18. Onze aansprakelijkheid

18.1 LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR. DIT ARTIKEL BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TICKETS2CITIES JEGENS U VOOR ZAKEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. ALS U DE VOORWAARDEN IN DIT ARTIKEL OF ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET BEGRIJPT, MOET U EEN ADVOCAAT RAADPLEGEN OM DUIDELIJKHEID TE KRIJGEN VOOR U DE DIENSTEN OPENT OF GEBRUIKT.

18.2 DE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, HET PLATFORM EN DE DIENSTEN DIE TICKETS2CITIES LEVERT, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, WAARONDER TEN AANZIEN VAN PRIJSINFORMATIE EN DE BESCHIKBAARHEID VAN RESERVERINGEN. TICKETS2CITIES, ZIJN MOEDERBEDRIJF, DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS GEVEN GEEN GARANTIES VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN VERBAND MET DE INFORMATIE OVER EN BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN EN ANDERE DIENSTEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE PRIJZEN, BESCHIKBAARHEID, FOTO'S, KENMERKEN, WEL EN NIET INBEGREPEN ELEMENTEN, ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVINGEN, BEOORDELINGEN EN WAARDERINGEN, ETC.). BOVENDIEN BEHOUDT TICKETS2CITIES ZICH NADRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN IN INFORMATIE OVER BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN EN/OF MET BETREKKING TOT MET EEN VERKEERDE PRIJS GEMAAKTE BOEKINGEN TE CORRIGEREN.

18.3 TICKETS2CITIES DOET GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, OF HET PLATFORM VOOR OM HET EVEN WELK DOEL, EN DE OPNAME VAN AANBIEDINGEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VORMT GEEN ONDERSCHRIJVING OF AANBEVELING VAN DEZE PRODUCTEN DOOR TICKETS2CITIES. ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN HET PLATFORM WORDEN 'ZOALS ZE ZIJN’ AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK. DE BEDRIJVEN VAN DE VIATOR-GROEP WIJZEN ALLE GARANTIES, BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AF DAT HET PLATFORM VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. TICKETS2CITIES DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN DIT PLATFORM INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK EN NIET-SCHENDING, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

18.4 DE LEVERANCIERS ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN DE BEDRIJVEN VAN TICKETS2CITIES. TICKETS2CITIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, VOORSTELLINGEN, GARANTIES, SCHENDINGEN, NALATIGHEID OF WANGEDRAG VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF ONKOSTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN OF DIE OP ANDERE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT EEN BOEKING OF GEBRUIK VAN EEN PRODUCT. TICKETS2CITIES IS NIET AANSPRAKELIJK EN ZULLEN GEEN RESTITUTIE BETALEN BIJ VERTRAGING, ANNULERING, TE VOL BOEKEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN RECHTSTREEKSE INVLOED, EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EXTRA ONKOSTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN OVERHEID OF AUTORITEIT.

18.5 TICKETS2CITIES IS (OF HUN DIRECTEUREN, BESTUURDERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN) ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE, IMMATERIËLE OF GEVOLGSCHADE, (WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE OF KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN) VOORTVLOEIEND UIT, OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD AAN EEN PRODUCT OF BOEKING, OF UW TOEGANG TOT OF WEERGAVE OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP EEN THEORIE VAN NALATIGHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ZELFS WANNEER VIATOR IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE.

18.6 Indien Tickets2cities aansprakelijk wordt gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van de Diensten of met een Boeking of het gebruik van een Product, dan zal de aansprakelijkheid van Tickets2cities in geen geval groter zijn dan het totaal van (a) het betaalde bedrag aan Tickets2cities voor de Boeking die aanleiding heeft gegeven tot uw claim, of (b) honderd EURO (EURO 100,00).

18.7 De beperking van de aansprakelijkheid die in Artikel 18 is vermeld, weerspiegelt de verdeling van het risico tussen de partijen. De beperkingen die in dit Artikel zijn vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zijn doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze Gebruiksvoorwaarden worden vermeld, komen ten goede aan Tickets2cities

19. Uw aansprakelijkheid

19.1 U stemt ermee in Tickets2cities en al hun respectieve directeuren, bestuurders, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen tegen en vrijwaren van claims, rechtsvorderingen, vorderingen, rechtszaken, gerechtelijke procedures, onderzoeken, verliezen, schade, boetes, sancties, vergoedingen, onkosten, kosten en andere aansprakelijkheden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:

a. uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de hierin genoemde documenten; b. uw schending van een wet, regel, verordening of richtlijn; c. uw schending van of inbreuk op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot het recht op privacy en publiciteit; d. uw gebruik van de Diensten (inclusief de Website); e. uw Boeking of gebruik van een Product; of f. uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

20. Zorgeloze kustexcursies

20.1 Voor producten die als 'Zorgeloze kustexcursie' worden aangeboden geldt dat, wanneer u (a) een dergelijk Product koopt dat in een bepaalde haven van vertrek moet worden verzilverd en (b) door toedoen van de Leverancier niet op tijd bij het schip terug bent om aan boord te kunnen gaan, zal Viator (overeenkomstig Artikel 20.2 en 20.3) het nodige vervoer regelen naar de volgende haven van vertrek.

20.2 Het beleid dat in Artikel 20.1 - 20.4 is vermeld, geldt alleen wanneer u, door geen fout of handeling van uzelf, niet op tijd bij het schip terugkomt om aan boord te kunnen gaan. Dit beleid is niet van kracht wanneer u vertraagd bent door uw eigen handelen en/of u bent afgeweken van de Ervaring die u heeft geboekt.

20.3 Om van dit beleid te profiteren, dient u Tickets2cities de juiste aankomst- en vertrektijd van het schip door te geven en te zorgen dat er genoeg tijd is (minimaal 2 uur) tussen de eindtijd van de ervaring en de vertrektijd van het schip. U dient direct en zo snel mogelijk contact op te nemen met Tickets2cities om vervoer naar de volgende haven van vertrek aan te vragen. Als u uw eigen reis boekt, kunt u niet meer van dit beleid profiteren.

20.4 Indien u in aanmerking komt, verzorgt Tickets2cities de reisboeking voor u naar de volgende haven van vertrek (met een waarde van maximaal EURO 1.000 per persoon).

20.5 In aanvulling op de geboden oplossing in Artikel 20.1 tot en met 20.4 kunt u, als uw schip een haven mist of zodanig vertraagd is dat het later aankomt dan de aanvangstijd van uw Zorgeloze excursie, eenvoudig binnen 14 dagen contact opnemen met Tickets2cities. Na verificatie van het daadwerkelijke reisschema van het schip keren we uw restitutie uit.

21. Tickets2cities -tickets

21.1 U ontvangt een Tickets2cities -ticket (of een voucher van de Leverancier) (in elk geval, een 'Ticket') voor elk Product dat u Boekt. Voor het ophalen en afdrukken van uw Ticket wordt u doorgestuurd naar een beveiligde webpagina van Tickets2cities die een link naar uw Ticket bevat. Bij bepaalde Boekingen ontvangt u een elektronisch Ticket in plaats van of daarnaast een papieren Ticket.

21.2 U dient het originele en authentieke Ticket aan de toepasselijke Leverancier te verstrekken bij verzilvering van uw Product. Uw Boeking kan niet gehonoreerd of verzilverd worden zonder overhandiging van een geldig Ticket. Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden met betrekking tot uw Boeking leest zodat u op de hoogte bent van wat de Leverancier nodig acht met betrekking tot de manier waarop een Ticket moet worden gepresenteerd.

21.3 Voor beveiligingsdoeleinden moet u een geldig legitimatiebewijs met foto laten zien wanneer u uw Ticket verzilvert en het Ticket ondertekenen.

21.4 In sommige gevallen kan een Leverancier ook vereisen dat u de betaalpas toont die gebruikt is voor het kopen van uw Product bij het inwisselen. Dit is in het algemeen van toepassing op tickets voor attracties en voorstellingen. Bij het afrekenen wordt aangegeven of dit al dan niet is vereist. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Klantenserviceteam van Tickets2cities.

22. Algemene bepalingen

22.1 U aanvaardt dat er als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Diensten geen joint venture, vennootschap, partnerschap of arbeidsbetrekking bestaat tussen u en Tickets2cities.

22.2 De uitvoering van Tickets2cities van deze Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische processen en niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan het recht van Tickets2cities om ons te houden aan verzoeken of eisen van gerechtelijke instanties of de overheid of aan andere wettelijke eisen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten of informatie die door Tickets2cities wordt verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Voor zover de toepasselijke wet het toelaat, aanvaardt u dat u elke claim of handelingsgrond die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Diensten zult inbrengen binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of grond is ontstaan, en dat u in het andere geval onherroepelijk afstand doet van de claim of handelingsgrond.

22.3 Indien zou worden vastgesteld dat een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de geldende wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bovenvermelde afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zal ervan worden uitgegaan dat de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de bepalingen zo dicht mogelijk benadert, en zullen de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geldig blijven.

22.4 Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met andere algemene voorwaarden waarnaar zij verwijzen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Tickets2cities met betrekking tot de Diensten en vervangt alle eerdere of gelijktijdige berichten en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en Tickets2cities met betrekking tot de Diensten. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of bestuursrechtelijke procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en bijgehouden.

22.5 Rechten die hierin niet nadrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

23. Rechtsgebied en toepasselijk recht

23.1 De Diensten worden geleverd door een Nederlandse entiteit en op deze Gebruiksvoorwaarden zijn de wetten van de Nederlandse wet van toepassing. U aanvaardt hierbij de exclusieve jurisdictie en beslechting in de gerechtshoven in Nederland, en de billijkheid en de geschiktheid van procedures in deze rechtbanken voor alle geschillen die uit of in verband met uw gebruik van de Diensten ontstaan. U aanvaardt dat alle eisen die u tegen Tickets2cities zou hebben als gevolg van of in verband met de Diensten, moeten worden gehoord en beoordeeld door een bevoegde rechtbank van Nederland.

23.2 Het gebruik van de Diensten is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen volledige geldigheid geeft aan al deze algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze paragraaf. Het voorgaande is niet van toepassing indien een toepasselijke wet van uw land van verblijf de toepassing eist van een andere wet en/of rechtsgebied en dit niet contractueel kan worden uitgesloten